Fleisher logo

Felipe Benito Archuleta

1910–1991;

Exhibitions

2015

2012