Fleisher logo

Eva Hesse

1936–1970; b. Hamburg, Germany, d. New York, NY

Exhibitions

2008